Make your own free website on Tripod.com

Networking Assignment for Mr Jusni, Mr Azman

SEKOLAH MENENGAH AGAMA PARIT RAJA

home sekolah akademik e-mail percuma about penulis/web developer balik ke kengkawan

SEKOLAH
SEKOLAH

FALSAFAH PENDIDIKAN
         Islam
         Negara
         SMAPR

MATLAMAT PENDIDIKAN SMAPR

OBJEKTIF 
SMAPR

DASAR SMAPR


 

 

 

 

 

 

 

MAKLUMAT ASAS SEKOLAH

 

NAMA SEKOLAH MENENGAH ARAB TARBIYAH ISLAMIAH 
DIKENALI  SEBAGAI SEKOLAH MENENGAH AGAMA PARIT RAJA (SMAPR)
JENIS SEKOLAH SWASTA  / BERASRAMA
KATEGORI SEK MENENGAH AGAMA NEGERI (SMAN)
LOKASI 86400 PARIT RAJA, BATU PAHAT, JOHOR
TELEFON / FAX 07-4545710

 

FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM

Pendidikan islam adalah satu usaha berterusan untuk mmperkembangkan ilmu, kemahiran dan pengetahuan islam berdasarkan al-quran dan sunnah bagi membentuk sikap, kemahiran dan pandangan hidup senbagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangun diri, masyarakat, alam sekitar dan negara kearah mencapai kebaikkan di dunia dan di akhirat.

 

FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepada keprecayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, dan berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

 

FALSAFAH PENDIDIKAN SMAPR

Pendidikan di SMAPR adalah gabungan daripada falsafah pendidikan Malaysia dan falsafah pendidikan islam iaitu ke arah melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, emosi, jasmani dan rohani berdasarkan kepada al-quran dan sunnah bagi membentuk hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangun diri, masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikkan di dunia dan di akhirat. Untuk itu setiap peajar diberi peluang seluas-luasnya bagi memperkembangkan bakat serta potensi intelek mereka untuk berkembang maju.

 

MATLAMAT SMAPR

Melahirkan insan  bersahsiah, berilmu, beriman, bertanggungjawab, dan berwibawa yang mampu memberikan sumbangan positif kepada masyarakat, agama dan negara.

Menyediakan individu yang seimbang dalam merialisasikan wawasan 2020  

 

 


Lencana
Di ubahsuai pd 2003 tetapi masih mengekalkan bentuk asal


Motto Sekolah
Al-Imtiaz Hadafuna (Stive for Excelent)


Dunia Kami
Ilmu + Iman + Amal = Insan berkualiti